Θεματικοί Τομείς Αρμοδιοτήτων και Σκοποί του Νομικού Προσώπου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δ. Ανατολικής Μάνης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 127/2011, αποφασίστηκε σύσταση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης» (ΦΕΚ1870/Β’/24-08-2011).

Το νομικό πρόσωπο έχει την επωνυμία ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στο οποίο τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Γυθείου» που θα έχει τους σκοπούς & τις δραστηριότητες που αυτό ασκούσε καθώς και ευρύτερες δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς πολιτισμού & περιβάλλοντος σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 3463/06.

Σκοπός του νομικού προσώπου προτείνεται να είναι:
Α) Στον Τομέα Πολιτισμού

 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία, συντήρηση και διαχείριση μουσείων, μνημείων, σπηλαίων,  καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στο Νομικό Πρόσωπο.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Β) Στον Τομέα Περιβάλλοντος

 • Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, μέσω της εκπόνησης μελετών που έχουν σχέση με τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα.
 • Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών σε θέματα περιβάλλοντος με πανεπιστημιακούς και δημόσιους γενικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και με άλλους φορείς ή ιδιώτες.
 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.

24/01/2012