ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, δείτε συνημμένα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιούνιος οικον. έτους 2015, του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

10/07/2015