ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ

              

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Γύθειο,    16 /7/2019

 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Α.Π.         9940

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ                  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

          ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ          

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΜΥΝΟΥΣ

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Διακηρύττει ότι :

Σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1) το Π.Δ. 270/81 & το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018

3) την αριθμ. 39/13.2.2019 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΧΩΨΗ-0ΙΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου

4) την αριθμ. 211/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης του ακινήτου

          Προκηρύσσουμε  φανερή και προφορική επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου, η οποία θα γίνει στο γραφείο Αντιδημάρχων του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο Λακωνίας, στις 22/7/2019 και ώρα 10π.μ.   ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:

 

Άρθρο 1ο  περιγραφή ακινήτου 

Το υπό εκμίσθωση δημοτικό ακίνητο βρίσκεται στην   Τοπική Κοινότητα Παλαιόβρυσης  και είναι ισόγειο.

Το παραπάνω κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο, αναψυκτήριο και τα όμοια).

 

 

Άρθρο 2ο  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα .

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών.

ε. έχουν αποκλεισθεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.

στ. έχουν εκπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ανατολικής Μάνης ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης του δήμου Ανατολικής Μάνης ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης.

ζ. βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διαμάχης με το δήμο Ανατολικής Μάνης, ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης του δήμου Ανατολικής Μάνης ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης.

η. επίσης αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι νόμιμοι εκπρόσωποι, εμπίπτουν σε μία εκ των περιπτώσεων, εξ αιτίας των οποίων αποκλείεται η συμμετοχή φυσικού προσώπου στο παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 

Άρθρο 3ο  Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με 60Ε, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται  ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

3. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται οφειλές   στην επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης  και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης.

4. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της συμμετοχής, του άρθρου 2.1 της αρ. 211/2019 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής και ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

- έχει λάβει γνώση όλων των όρων της αρ. 211/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής   και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.

- έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, την οποία οφείλει να εξετάσει με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

7. Έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνιζόμενου

- όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι ΑΕ: Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε  ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές, ανακοίνωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ΦΕΚ και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΑΕ,  να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι ΕΠΕ: Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα  περί κατάθεσης του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού, απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και καθορίζεται  το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΕΠΕ , να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο διαγωνιζόμενος είναι προσωπική επιχείρηση (ΟΕ ή  ΕΕ): καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού, με  βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα  για μη δημοσίευση άλλων και έγκριση του ή των διαχειριστών, που καθορίζει τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται  να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της επιχείρησης, να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και τον αντίκλητο  που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπηση του και τον ορισμό αντίκλητου.

 

8. Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο  πλειοδότη,  τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά από την νόμιμη έγκριση,  την σύμβαση της μισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, άλλον εγγυητή από εκείνον που θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στο Δήμο, με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

9. Αστυνομική ταυτότητα

 

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στα εδάφια 2,3,4, 5 και 9 της ανωτέρω παραγράφου απαιτούνται και για τον εγγυητή.

Επιπρόσθετα ο εγγυητής πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, όπου θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων  της αρ. 211/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 4ο    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 5 έτη  προσμετρούμενης της πενταετίας  από την  υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Άρθρο 5ο    Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 50€ μηνιαίως.

Για να γίνει δεκτή προσφορά πέραν της πρώτης, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10Ε κατ΄ελάχιστον.

 

Η  αρ. 211/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής <Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση Ακινήτου στον οικισμό ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους του Δήμου Ανατολικής Μάνης >,  έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια και έχει λάβει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 6Ξ46ΩΨΗ-ΞΑΕ.

 

Λοιπές πληροφορίες   παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. -13:30μ.μ. από το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας Ταμείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης οδός  Ελευθερολακώνων αρ.1  Τ.Κ. 23200 Γύθειο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ:2733360326         

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

κ.α.α.

 

 

 

                                                    Παναγιώτης Τσιριγώτης

                                                           Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

16/07/2019