ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες

     Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για την  ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α σύμφωνα με την αριθμ.1/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Ανατ. Μάνης.

23/02/2017