Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση φίλτρων λαδιού, καυσίμου, αέρος υδραυλικού και ξηραντήρα μεταφορικών μέσων.

                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων 1 - Γύθειο  Λακωνίας

Τ.Κ.: 23200 

Τηλ.: 2733360358- Fax: 2733023813

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 Γύθειο     13 - 07- 2017

Αρ. Πρωτ.  9715


 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


Θέμα: «Προμήθεια και Τοποθέτηση φίλτρων λαδιού, καυσίμου, αέρος υδραυλικού και ξηραντήρα μεταφορικών μέσων ». 


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

  

      Έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 254/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αριθμό ΑΔΑ: 6ΗΓΧΩΨΗ-Θ6Χ προσκαλεί του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και τη Δευτέρα 17/07/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση φίλτρων λαδιού, καυσίμου, αέρος υδραυλικού και ξηραντήρα μεταφορικών μέσων.


      Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 1.686,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 Η Αντιδήμαρχος

 

 

Γεωργία Αν. Λυροφώνη

 

13/07/2017