Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας


Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρ-
μόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση
των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1
του ν. 3731/2008, όπως αυτό ισχύει.

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του ν. 3731/2008, όπως αυτό ισχύει. 


Στελέχωση τμήματος: Λεοντακιανάκος Κυριακούλης, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2733-3-60357, email: kleod@1315.syzefxis.gov.gr

 

28/08/2019