Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας


Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμή-
ματος Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας είναι οι εξής:
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας είναι οι εξής:

α) Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου.

β) Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας


Στελέχωση τμήματος: 

Αναπληρώτρια προϊσταμένη: Πολυμενάκου Φωτεινή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60302, email: fpolym@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019