Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Διεθνής, ανοικτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υπηρεσία: «Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων», προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Διάρκεια σε μήνες: 24 μήνες


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 682 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 550 000,00 EUR, Φ.Π.Α.: 132 000,00 EUR) για δύο (2) έτη.

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για 24 μήνες ακόμη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για δύο (2) ακόμη έτη, ανέρχεται στο ποσό του 1 364 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 1 100 000,00 EUR, Φ.Π.Α.: 264 000,00 EUR).

Διαβάστε εδώ την Διακήρυξη

20/07/2020