ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:

     Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , για την «Προμήθεια φωτιστικών στύλων Δ.Ε. Γυθείου» για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2019 , συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.     

23/04/2019