ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

  • ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  • ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
29/05/2015