"Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου για το 2014"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο

Ταχ. Κώδικας:  232 00

Πληροφορίες:   Μακρυγιάννη Αικατερίνη,                                                      Πούλιος Κων/νος

Τηλέφωνα:       2733360346, 347

Τηλεομοιοτυπία:     27330 23813

                     Γύθειο, 07-01-2014

                    Αρ. πρωτ.:137

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου για το 2014»

 

Ο Δήμαρχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

            'Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 19, του κεφαλαίου ΙΙ, του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, περί κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Δήμοι σε τοπικό επίπεδο όπως είναι μεταξύ άλλων και η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκη­ση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

2) Τις διατάξεις των εδαφίων α και β, της παραγράφου 1, του άρθρου 14 (με τίτλο «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών»), του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α’, «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»).

3) Την με αριθ. πρωτ. 74104/6325/09-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία  ορίζεται ως τρεις (3) ο ανώτατος αριθμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2014, για το Δήμο Ανατολικής Μάνης.

4) Την 277/21-10-2013 Γνωμοδοτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, προς τον ανωτέρω Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2014 για το Δήμο Ανατολικής Μάνης και τα αναφερόμενα σ’ αυτήν.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/13.07.1995 τεύχος Α΄, «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Το Π.Δ. 254/2005 [ΦΕΚ 307/16.12.2005 τεύχος Α΄, «Ρύθμιση υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου]», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6) Τις με αριθ. 425/2011 και 46/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 402/2012 Απόφαση του Δημάρχου του Δήμου μας,

 

Κ α λ ο ύ μ ε :

 

            Όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου, για ψήσιμο καλαμποκιού, στους ορισμένους χώρους του δήμου μας, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο μας μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2013.

            Οι εν λόγω χώροι –τρεις στον αριθμό, όσες και οι διαθέσιμες άδειες- είναι:

            Α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γυθείου, Δημοτικής Ενότητας Γυθείου:

                        1. Μία θέση στη συμβολή των οδών Ευρικλέους και Ι. Ξανθάκη (πλατεία Δημαρχείου).

                        2. Μία θέση επί της πλατείας Μαυρομιχάλη (έναντι αναπηρικού περιπτέρου Ξυγγένη).

            Β) Για την Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου:

                        1. Μία θέση στην πλατεία Αθανάτων.

 

 

Γενικά:

Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. η οποία χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό συμβούλιο. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου (άρθρο 1 παρ.8 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05).

Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05)

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων:

Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α'63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010.
Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,
εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο.

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα.

Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Ν.Α. [νυν Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας βάσει του άρθρου 282 παρ.1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010)], με βαθμό Α’.

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/ 2005 (ΦΕΚ 307 Α΄).  [άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05 και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12]. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος,
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. [(άρθρο 1 παρ.2 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')].

Α. Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

Β. Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.


Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. [(άρθρο 1 παρ.3 ΠΔ 4/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')] 

Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, βεβαίωση του δήμου ή της κοινότητας που αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05).

Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας γα την αναπηρία του δικαιούχου. (άρθρο 4 παρ.3 ΠΔ 254/05).


Για ότι αφορά στις άδειες υπαίθριου εμπορίου γενικά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/13.07.1995 τεύχος Α΄, «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 254/2005 [ΦΕΚ 307/16.12.2005 τεύχος Α΄, «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)]».

Για τα σχετικά έντυπα και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

                                                                                                               κ.α.α.

 

 

 

                                                                                                                   ΜΙΧΑΗΛ Π. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

                                                                                                                               Αντιδήμαρχος

                                                                                                                    Δήμου Ανατολικής Μάνης

07/01/2014