ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 31ης μεικτής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 7/12/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση 574/3-12-2021

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. :δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 31ης μεικτής Συνεδρίασης  του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αναλυτικά ο Πίνακας Θεμάτων της 31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π.ΟΚΠΑΠΑ

09/12/2021