ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013

«Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτους 2013».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στις Δημοτικών Κοινοτήτων (ΔΕ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης (ΚΥΑ 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β΄/ 22-02-2013) με δηλωθέν φορολογικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των εξής ορίων:

ü  Άτομα με εισόδημα μέχρι 7.200 €

ü  Οικογένειες με δύο (2) μέλη και εισόδημα μέχρι 10.700 €

ü  Οικογένειες με τρία (3) μέλη και εισόδημα μέχρι 11.520 €

ü  Οικογένειες με τέσσερα (4) μέλη και εισόδημα μέχρι 14.400 €

ü  Οικογένειες με πέντε (5) μέλη και εισόδημα μέχρι 17.200 €

ü  (Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €).

ü  Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω με προσαύξηση του εισοδήματος κατά 3.600€ και πάνω, για κάθε άτομο με αναπηρία της ίδιας οικογένειας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ και ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ (διαφορετικά απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις του).  

Την Αίτηση μπορεί να προμηθευτεί από:  α)το site του Δήμου www.anatolikimani.gov.gr, β)το Γύθειο - Δημαρχείο Ανατολικής Μάνης, γ)την Αρεόπολη ΔΕ Οιτύλου, τον Κότρωνα ΔΕ Ανατολικής Μάνης, τον Άγιο Νικόλαο ΔΕ Σμύνους, δ), τα ΚΕΠ Γυθείου, Αρεόπολης και Κότρωνα και ε) τα γραφεία των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στα παραπάνω γραφεία του Δήμου είναι τα εξής:

1.    Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση - θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της , η οποία θα διατίθεται από το Site ή από τα παραπάνω αρμόδια γραφεία του Δήμου μας.

2.    Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των δικαιούχων.

3.    Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013.  Πέραν της προθεσμίας 31 – 5 - 2013 δεν θα γίνονται αιτήσεις δεκτές. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα: 2733029037 (ΚΕΠ ΓΥΘΕΙΟΥ), 2733029576 (ΚΕΠ ΟΙΤΥΛΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ), 2733360404 - 414 (ΑΡΕΟΠΟΛΗ Δ.Ε ΟΙΤΥΛΟΥ ), 2733021391 & 2733360216 (ΚΕΠ ΚΟΤΡΩΝΑ), 2733092100 & 2733092458, ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΕ ΣΜΥΝΟΥΣ κάθε Τρίτη, 2733094364 & 2733094013 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΣΜΥΝΟΥΣ κάθε Πέμπτη.

30/04/2013