Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 27ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
    

Συνεδρίαση της   10-10-2011  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00
Πρόσκληση   20753/6-10-2011
Παρόντες Δ.Σ.:        21                       Απόντες:  6
Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες     10   Πρόεδροι   και     17  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Απόντες     5  Πρόεδροι   και    19  Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας   

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  27ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1ο     Έγκριση της αριθ. 2/2011 Τ.Μ. του έργου  «Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις Τ.Κ. Αλίκων και Άνω Μπουλαριών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του

Αριθ. Απόφασης:  326/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ.  2/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις Τ.Κ. Αλίκων και Άνω Μπουλαριών» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  30.7322.0007  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.
1.    Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.
2    Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων»

Αριθ. Απόφασης:  327/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων» σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 56 και 57 του Ν. Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι η Κ/Ξ Μάνης Νικόλαος-Τσάκωνα Παναγιώτα.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν περιορίζουν τη δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 0,00 Ευρώ και διαμορφώνουν τη  συμβατική δαπάνη του έργου στο πόσο των 38.048,75 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α και αναθεωρήσεις) και δεν παρουσιάζει ουδεμία αύξηση από το ποσό της αρχικής σύμβασης.

3    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) και ιδία μέσα

Αριθ. Απόφασης:  328/2011    Το  Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει:
Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου οικ έτους 2011 ως κατωτέρω:
Α: Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 0611 με τίτλο «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών»  ποσό 125.000,00 € ,  το οποίο θα προέλθει από ξεχωριστή γραμμή των Κ.Α.Π. και θα αποδοθεί ανάλογα με το εκτελούμενο από τους δήμους μεταφορικό έργο σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τρόπους, με ταυτόχρονη αύξηση του αποθεματικού.
Β: Από το με Κ.Α. 9111 Αποθεματικό μεταφέρει:
-στον  Κ.Α. 70.6413.0002 με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών Δήμου Αντ. Μάνης με δημόσια συγκοινωνία»  ποσό 75.000,00 €
- στον  Κ.Α. 70.6413.0003 με τίτλο «Επιδότηση  Μαθητών Δήμου Αντ. Μάνης για μετακίνηση με ίδια μέσα»  ποσό 50.000,00 €


4    Αποδοχή ποσού 21.095,47€ (Γ΄κατανομή) και κατανομή ποσού  84.381,87 (Α+Β+Γ κατανομή)  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων

Αριθ. Απόφασης:  329/2011    Το  Δ.Σ.   ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Αποδέχεται ποσό  21.095,47€ προερχόμενο από κατανομή ΚΑΠ (Γ΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους  2011.
2.    Ανακαλεί το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού μέρους της αριθ. 155/2011 ΑΔΣ που αφορά στην κατανομή του ποσού των 63.286,40€ ανά σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3.    Κατανέμει το συνολικό  ποσό των  84.381,87€ που αφορά τις κατανομές Α+Β+Γ ως κατωτέρω:
α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό  62.786,40€
  β)Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης      Δήμου Ανατολικής Μάνης   ποσό   22.595,47

5    Σχετικά με την προμήθεια γάλακτος

Αριθ. Απόφασης:  330/2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την προμήθεια γάλακτος  με απευθείας ανάθεση επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες  από την § 3 του άρθρου 3 και τις § 1 και 2 του άρθρου 23  της αριθ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και από  την περίπτωση Ιβ΄της § 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, προϋποθέσεις.
Αναθέτει  την προμήθεια  γάλακτος στην προμηθεύτρια Καλαμαρά Μαρία με ΑΦΜ  051641602 Δ.Ο.Υ. Γυθείου μέχρι του ποσού 22.500,00€ μαζί με το ΦΠΑ.
Την προμηθεύτρια θα δεσμεύουν όλοι οι όροι της αριθ. πρωτ: 18131/1-9-2011  Διακήρυξης και ο οποίος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως  να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσοστού 10% επί του ανωτέρω ποσού προ Φ.Π.Α.

6    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 43/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.
Αφορά αίτημα Λιόκαυτου Παναγιώτη )

Αριθ. Απόφασης: 331 /2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Λιόκαυτου Παναγιώτη  υπό την προϋπόθεση της παραίτησής του από το δικαίωμά του να εισπράξει τους τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως  της υπ’ αριθ. 43/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.
2.    Την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 43/2010 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου λόγω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία είναι συμφέρουσα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης αφού αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και επέρχεται αναμφισβήτητα ωφέλεια από την παραίτηση του κ. Λιόκαυτου από τα κονδύλια των τόκων  από της δημοσιεύσεως της αριθ. 43/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.

7    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 40/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.
(Αφορά αίτημα  Μπουτσικάρη Γεωργίου)


Αριθ. Απόφασης: 332/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:

1. Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Μπουτσικάρη Γεωργίου  υπό την προϋπόθεση της παραίτησής του από το δικαίωμά του να εισπράξει τους τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως της υπ’ αριθ. 40/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.
2. Την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 40/2010 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου λόγω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία είναι συμφέρουσα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης αφού αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και επέρχεται αναμφισβήτητα ωφέλεια από την παραίτηση του κ. Μπουτσικάρη από τα κονδύλια των τόκων  από της δημοσιεύσεως της αριθ. 40/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.

8    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 168/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
(Αφορά αίτημα  Μπουτσικάρη Γεωργίου)


Αριθ. Απόφασης:  333/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
1.Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Μπουτσικάρη Γεωργίου  υπό την προϋπόθεση της παραίτησής του από το δικαίωμά του να εισπράξει τους τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως της υπ’ αριθ. 168/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.
2.    Την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 168/2010 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου λόγω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία είναι συμφέρουσα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης αφού αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και επέρχεται αναμφισβήτητα ωφέλεια από την παραίτηση του κ. Μπουτσικάρη από τα κονδύλια των τόκων  από της δημοσιεύσεως  της αριθ. 168/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.

9    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 169/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
(Αφορά αίτημα  Πλαγιαννάκου Δημητρίου)


Αριθ. Απόφασης:  334/2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Πλαγιαννάκου Δημητρίου  υπό την προϋπόθεση της παραίτησής του από το δικαίωμά του να εισπράξει τους τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως της υπ’ αριθ. 169/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.
2.    Την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 169/2010 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου λόγω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία είναι συμφέρουσα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης αφού αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και επέρχεται αναμφισβήτητα ωφέλεια από την παραίτηση του κ. Πλαγιαννάκου από τα κονδύλια των τόκων  από της δημοσιεύσεως της αριθ. 169/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.

10    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 170/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
(Αφορά αίτημα  Πλαγιαννάκου Δημητρίου)

Αριθ. Απόφασης:  335/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Πλαγιαννάκου Δημητρίου  υπό την προϋπόθεση της παραίτησής του από το δικαίωμά του να εισπράξει τους τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως της υπ’ αριθ. 170/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.
2.    Την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 170/2010 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου λόγω συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία είναι συμφέρουσα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης αφού αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και επέρχεται αναμφισβήτητα ωφέλεια από την παραίτηση του κ. Πλαγιαννάκου από τα κονδύλια των τόκων  από της δημοσιεύσεως της αριθ. 170/2010 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Γυθείου και τα δικαστικά έξοδα αυτής.


                                                             Γύθειο    11-10-2011
                     Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
               Δήμου  Ανατολικής Μάνης

                Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011