12/4/2011, ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


Συνεδρίαση της 6-4-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
Πρόσκληση 5429/1-4-2011
Παρόντες Δ.Σ.: 27 Απόντες: 0
Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες 12 Πρόεδροι και 34 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Απόντες 4 Πρόεδροι και 1 Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 10ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.α/α ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία οδού πρόσβασης σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων του Δ. Γυθείου στη θέση Φτερέας περιοχής Δ.Δ. Λυγερέας» με απευθείας ανάθεση.

Αριθ. Απόφασης: 83/2011 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία οδού πρόσβασης σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων του Δ. Γυθείου στη θέση Φτερέας περιοχής Δ.Δ. Λυγερέας» την απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή λόγω του κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης για λόγους τόσο υγείας όσο και οικονομίας και σύμφωνα με το αριθ. 694/6-4-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γενικής Δ/νσης Χωροταξίας και περιβαλλοντικής πολιτικής με θέμα « διάνοιξη δρόμου για την εγκατάσταση του δεματοποιητή».
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας καταψήφισε διότι με την μεθόδευση που επιχειρείται δεν θα εξασφαλιστεί η ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων (απορριμμάτων) .

2 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Καφεστιατορίου Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους

Αριθ. Απόφασης: 84/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στην ανάδοχο Κ/Ξ Κ. Μουτσόπουλος-Ε Ρογκάκος μέχρι 30-4-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή της θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
3 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Οδοποιία Δήμου Γυθείου 2010» πρώην Δήμου Γυθείου.
Αριθ. Απόφασης: 85/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο Καψή Βασίλειο μέχρι 30-7-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
4 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Οδοποιίες Δήμου Αν. Μάνης» πρώην Δήμου Αν. Μάνης.
Αριθ. Απόφασης: 86/2011 Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο ΛΑΚΩΝΙΚΗ Ε.Ε. μέχρι 30-5-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
5 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « Διαμόρφωση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Μαυροβουνίου του Δήμου Γυθείου» πρώην Δήμου Γυθείου
Αριθ. Απόφασης: 87/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο Πολυζώη Σωτηράκο μέχρι 31-8-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
Υπερψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου.
6 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Σπαρτέας» πρώην Δήμου Οιτύλου
Αριθ. Απόφασης: 88/2011 Το Δ.Σ. . ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο Κοφινάκο Παναγιώτη μέχρι 30-6-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
7 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις-διανοίξεις Τ.Δ. Καρέας-Γέρμας-Κελεφάς-Οιτύλου-Αρεόπολης και Πύργου Διρού» πρώην Δήμου Οιτύλου.
Αριθ. Απόφασης: 89/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο Κοφινάκο Παναγιώτη μέχρι 30-7-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
8 Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Τ.Δ. Οιτύλου-Κρυονερίου-Αρεόπολης-Μίνας και Κούνου» πρώην Δήμου Οιτύλου

Αριθ. Απόφασης: 90/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο Κων/νο Λαδά μέχρι 30-4-2011 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί
Η παράταση δίνεται χωρίς αναθεώρηση των τιμών
9 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών δημοτικού φωτισμού από τη νήσο Κρανάη μέχρι τη συμβολή με οδό Μητρ. Σωτηρίου» τέως Δήμου Γυθείου

Αριθ. Απόφασης: 91/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του οποίου η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 19.466,42€
Το έργο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο βρίσκεται σε καλή κατάσταση
10 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Ύδρευση Δήμου Αν. Μάνης (Δ.Δ.)» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Αριθ. Απόφασης: 92/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του οποίου η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 470.234,01 € (μαζί με το ΦΠΑ)
Το έργο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο βρίσκεται σε καλή κατάσταση
11 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Αριθ. Απόφασης: 93/2011 Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του οποίου η δαπάνη ανήλθε στο ποσό 542.376,79 € (μαζί με το ΦΠΑ)
Το έργο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο βρίσκεται σε καλή κατάσταση
12 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δροσοπηγής Παρασυρού με κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού έως το δρόμο Σκουτάρι Κότρωνα» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Αριθ. Απόφασης: 94/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του οποίου η δαπάνη ανήλθε στο ποσό 242.493,76 € (μαζί με το ΦΠΑ)
Το έργο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο βρίσκεται σε καλή κατάσταση
13 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Καλωνάρι» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Αριθ. Απόφασης: 95/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του οποίου η δαπάνη ανήλθε στο ποσό 29.214,37 € (μαζί με το ΦΠΑ)
Το έργο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο βρίσκεται σε καλή κατάσταση
14 Σχετικά με παραλαβή οριστικής μελέτης του έργου «Ανάπλαση και Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μαυροβουνίου» Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος
15 Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας
Αριθ. Απόφασης: 96/2011 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει την εκμίσθωση του νεόδμητου δημοτικού κτιρίου ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΑ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πετρίνας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 Π.Δ. 270/81 βάσει των όρων που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
Υπερψήφισαν οι Δ.Σ. της πλειοψηφίας, οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Μπουκουβάλας, Καρκαλάκος, Κατσαφούρος, Καλαντώνης, Μουρκόγιαννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλάκος Δημ.
Οι ΔΣ Μιχαλολιάκος, Κουτρουβίδης και Γεωργακάκος καταψήφισαν.
Ο ΔΣ Γεωργαράκος δήλωσε παρών.
Υπέρ της προτάσεως του ΔΣ Κουτρουβίδη Δημητρίου να λειτουργήσει το κτίριο ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ υπερψήφισαν οι Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος και Γεωργακάκος
Οι Δ.Σ. της πλειοψηφίας, οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Μπουκουβάλας, Καρκαλάκος, Κατσαφούρος, Καλαντώνης, Μουρκόγιαννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλάκος Δημ.
Καταψήφισαν Ο ΔΣ Γεωργαράκος δήλωσε παρών.
16 Σχετικά με εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στην παραλία Βαθύ της Τ.Κ. Νεοχωρίου


Αριθ. Απόφασης: 97/2011 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού έκτασης 20 τ.μ. στην παραλία Βαθύ Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.
17 Συζήτηση αίτησης ΕΤΕ Υπ/μα Γυθείου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης φυσικών εμποδίων προ του Καταστήματος της

Αριθ. Απόφασης: 98/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα χορηγεί άδεια στην ΕΤΕ Κατάστημα Γυθείου προκειμένου να τοποθετήσει 3 προστατευτικά Π ασφαλείας, μήκους το καθένα 1,20μ. και ύψους 0,80μ. από την στάθμη του πεζοδρομίου

18 Συζήτηση αιτήσεων δημοτών , Σωτηρίου Δεμέστιχα κλπ., για παραμονή ομπρελών και ξαπλώστρων ιδιοκτησίας των στον αιγιαλό άνευ ανταλλάγματος

Αριθ. Απόφασης: 99/2011 Το Δ.Σ κατά πλειοψηφία αποφασίζει να εισπράξει ο Δήμος μόνο το ποσό που οφείλει να αποδώσει στην Κτηματική Υπηρεσίας (20%) ανάλογα με τις παραλίες εκμετάλλευσης. Το χρηματικό ποσό που θα εισέπραττε ο Δήμος δεν θα το εισπράξει για το έτος 2011 λόγω της δύσκολης οικ. Κατάστασης σε αντάλλαγμα με την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση χρήσης στους δημότες και γενικά στους λουομένους. Απαραίτητη θα είναι η σήμανση για δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο και ισχύει μόνο για ομπρέλες και ξαπλώστρες και όχι για τραπεζοκαθίσματα.
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.


19 Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/37345/0004/4-6-2010.

Αριθ. Απόφασης: 100/2011 Το Δ.Σ. Σ ομόφωνα εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των μισθολογικών αμοιβών που εμπίπτουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αν. Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή της σύμβασης με την ανωτέρω Τράπεζα και τις περαιτέρω ενέργειες


20 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2006 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης –Γυθείου


Αριθ. Απόφασης: 101/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ έτους 2006 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:

Γενικό Σύνολο εσόδων: 74.562,93€
Γενικό Σύνολο εξόδων: 16.179,28€
Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2007 58.383,65€


21 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2007 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου


Αριθ. Απόφασης: 102/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ έτους 2007 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Γενικό Σύνολο εσόδων: 59.071,48€
Γενικό Σύνολο εξόδων: 14.953,24€
Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2008 44.118,24€

22 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2008 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου


Αριθ. Απόφασης: 103/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ έτους 2008 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Γενικό Σύνολο εσόδων: 75.053,28€
Γενικό Σύνολο εξόδων: 15.994,74€
Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2009 59.058,54€

23 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2009 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου.

Αριθ. Απόφασης: 104/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ έτους 2009 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:

Γενικό Σύνολο εσόδων: 59.755,78€
Γενικό Σύνολο εξόδων: 16.077,23€
Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2010 43.678,55€

24 Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Α 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Γυθείου οικ. Έτους 2010

Αριθ. Απόφασης: 105/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης οικ έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του Α΄6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2009
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/σμό
Σύνολο Εσόδων € 16.792,90
€ 45,36
€ 19.944,64
€ 36.782,90

Β. Σύνολο εξόδων
Γ. Καταθέσεις Ταχ/μικό Ταμιευτήριο
Δ. Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ) € 20.580,64
€ 15.919,87
€ 282,39
€ 36.782,90


25 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης (άρθρο 103 § 4 Ν. 3852/2010)


Αριθ. Απόφασης: 106/2011 Το Δ.Σ ομόφωνα ορίζει τα μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης ως εξής
Λιγνό Νικ. ΔΣ πλειοψηφίας
Κολοκοτρώνη Αικατ. ΔΣ πλειοψηφίας
Ανδρεϊκο Δημ ΔΣ πλειοψηφίας
Μπουκουβάλα Ιωαν. ΔΣ μειοψηφίας
Γεωργαράκο Ηλία ΔΣ μειοψηφίας
Σολωμού Παν/τα Δ/ντρια Δ.Σχολείου Αρεόπολης
Γιάνναρη Αρετή Δ/ντρια 1ου Δημ. Σχολείου Γυθείου
Ροζάκη Δημήτριο Δ/ντη 2ου Δημ. Σχολείου Γυθείου
Τσιούλα Αναστασία εκπ/πο ένωσης γονέων μαθητών Γυθείου
Με αναπληρωτές αυτών τους
Εξαρχάκο Γεωρ. ΔΣ πλειοψηφίας
Λυροφώνη Γεωργ. ΔΣ πλειοψηφίας
Μαυροειδόγγονα Νικ. ΔΣ πλειοψηφίας
Καρκαλάκο Δημ. ΔΣ μειοψηφίας
Μουρκόγιαννη Σπυρ. ΔΣ μειοψηφίας
Βασιλούνη Γεωργία Δ/ντρια 4ου Δημ.Σχ. Γυθείου
Βασιλάκο Νικόλαο Δ/ντη Δημ. Σχολείου Πύργου Δυρού
Χανδόλια Σπυρ. Δ/ντη Δημ. Σχολείου Πετρίνας
Τσίγκο Γεώργιο εκπ/πο ένωσης γονέων μαθητών Γυθείου
Πρόεδρος του Ν.Π. ορίζεται ο Λιγνός Νικόλαος και Αντιπρόεδρος ο Ανδρεϊκος Δημήτριος
Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του

26 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης (άρθρο 103 § 4 Ν. 3852/2010)


Αριθ. Απόφασης: 107/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τα μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης ως εξής
Δρακουλάκου Ελένη ΔΣ πλειοψηφίας
Χριστοδουλάκο ΘεόδωροΔΣ πλειοψηφίας
Κουμεντάκο Αντώνιο ΔΣ πλειοψηφίας
Γατέα Αντώνιο ΔΣ μειοψηφίας
Γεωργακάκο Γεώργιο ΔΣ μειοψηφίας
Μηνακάκη Ιωάννη Δ/ντη Γενικού Λυκείου Γυθείου
Ξανθάκο Νικήτα Δ/ντη 1ου Γυμνασίου Γυθείου
Χριστοδουλάκο Απόστολο εκπ/πο ένωσης γονέων μαθητών Γυθείου
Ιντζεγιάννη Σπυρ. Εκπρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων και Πρόεδρο 15 μελούς Συμβολίου
Με αναπληρωτές αυτών τους
Καπασούρη Αλέξανδρο ΔΣ πλειοψηφίας
Κατσιβέλη Μιχαήλ ΔΣ πλειοψηφίας
Μαυροειδόγγονα Νικ. ΔΣ πλειοψηφίας
Κατσαφούρο Γεώργιο ΔΣ μειοψηφίας
Μιχαλολιάκο Κυριάκο ΔΣ μειοψηφίας
Κατσαφούρο Νικόλαο Δ/ντη ΕΠΑΛ Γυθείου
Κούζουνα Παύλο Δ/ντη Γενικού Λυκείου Αρεόπολης
Καβαλλιεράκη Αντωνία εκπ/πο ένωσης γονέων μαθητών Γυθείου
Πρόκο Γεώργιο του Δημ. Εκπρόσωπο μαθητικών κοινοτήτων
Πρόεδρος του Ν.Π. ορίζεται Δρακουλάκου Ελένη και Αντιπρόεδρος ο Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του

27 Προσκύρωση μη άρτιου οικοπέδου

Αριθ. Απόφασης: 108/2011 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:1. Να γίνει ιδιωτική συμφωνία μεταξύ Δήμου και Παναγιώτη και Γεωργίου Κάτσαρη. Η ιδιωτική συμφωνία είναι χρήσιμη για το Δήμο αφού πρόκειται για μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο εμβαδού μόλις 6.09 τ,μ, του οποίου η προσκύρωσή του είναι υποχρεωτική από το νόμο, με την ιδιωτική δε συμφωνία επιτυγχάνεται και αντάλλαγμα.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο να υπογράψει σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης αφού προηγούμενα καθοριστούν οι όροι της πώλησης και μεταβίβασης από την Οικονομική Επιτροπή.

28 Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

Αριθ. Απόφασης: 109/2011 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει την αγορά ακινήτου για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων με δημοπρασία, στα σημεία: Α) από κοιμητήριο ανάληψης έως ΕΤΕΛ, Β) από σημερινό γήπεδο έως γεφύρι Σελινίτσας, Γ) από κατάστημα (κάβα) Κουρτάκη στην Λίμνη Γυθείου έως διασταύρωση εισόδου Μαυροβουνίου του περιφερειακού δρόμου και Δ) από γέφυρα ποταμού Σμύνους στο Μαυροβούνι έως έξοδο Περιφερειακού δρόμου.
Σε άπαντα τα σημεία τα ακίνητα θα είναι εκατέρωθεν των κεντρικών οδών και σε απόσταση το μέγιστο 200μ. ενώ η έκταση θα πρέπει να είναι το λιγότερο 25 στρέμματα.
Υπερψήφισαν οι ΔΣ της Συμπολίτευσης και οι ΔΣ Κατσαφούρος, Γατέας, Μπουκουβάλας και Μουρκόγιαννης.
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας καταψηφίζει επειδή δεν υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας και δεν αναφέρεται πουθενά ότι θα απαιτήσουμε χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία χωρίς μείωση άλλων κοινωνικών κονδυλίων.
Ο ΔΣ Κουτρουβίδης Δημ. Καταψήφισε γιατί θα έπρεπε να προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας από την οποία να διαφαίνεται ο προσδιορισμός της δαπάνης κατασκευής του έργου όσο και οι προτάσεις αξιοποίησης των υφισταμένων χώρων προεξέχοντος του γηπέδου Γυθείου.
Οι ΔΣ Μιχαλολιάκος Κυριάκος και Γεωργακάκος Γεώργιος καταψηφίζουν διότι θεωρούν το αναφερθέν ποσό των 200.000,00€ μεγάλο ποσό για την αγορά οικοπέδου στην σημερινή οικονομική συγκυρία αφού κατά την γνώμη τους δεν υφίστανται οι πόροι τόσο για την πραγματοποίηση του έργου όσο και για την αξιοποίηση των υφισταμένων αθλητικών χώρων.
Ο Δ.Σ. Καλαντώνης Αντώνιος καταψηφίζει .
Οι ΔΣ Τζεφεράκος Ιωάννης και Καρκαλάκος Δημήτριος δηλώνουν παρόντες διότι απέφυγε να δεσμευτεί η δημοτική αρχή να μετέχει η μειοψηφία στην επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου καταλληλόλητας και επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας.

29 Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου και επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. (άρθρο 186 Ν. 3463/06)


Αριθ. Απόφασης: 110/2011 Το Δ.Σ κατά πλειοψηφία ορίζει 1: ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης του προς αγορά ακινήτου για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων τους Δ.Σ. Ροζάκη Γεώργιο ο οποίος ορίζεται και ως Πρόεδρος και Εξαρχακο Γεώργιο. Το τρίτο μέλος θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου.
2: ως μέλη της επιτροπής δημοπρασίας τους ΔΣ Αγριόδημα Μιχαήλ και Κατσιβέλη Μιχαήλ. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Δήμαρχος.
Υπερψήφισαν οι Δ.Σ. της Συμπολίτευσης και οι ΔΣ Γατέας Αντ. και Κατσαφούρος Γεώργιος.
Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Καρκαλάκος, Μπουκουβάλας, Μουρκόγιαννης, Καλαντώνης, Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος , Γεωργακάκος και Γεωργαράκος.

30 Εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2011


Αριθ. Απόφασης: 111/2011 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει :
Εγκρίνει την εισαγωγή ζώων στους δημοτικούς βοσκοτόπους Δήμου Αν. Μάνης σύμφωνα με τις αποφάσεις των εκπροσώπων και Προέδρων Τ.Κ. και τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων
Οι ΔΣ Τζεφεράκος, Γατέας, Καρκαλάκος, Κατσαφούρος και Μπουκουβάλας ψηφίζουν να γίνεται εισαγωγή ζώων και στις γειτονικές Κοινότητες διότι δεν μπορούν να αποκλείονται γειτονικά Τ.Δ όσοι έχουν ζητήσει και εφόσον χωράει η βοσκοϊκανότητα

Γύθειο 8-4-2011
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δήμου Ανατολικής Μάνης

Χρήστος Αναστασάκος

07/06/2011