Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 32ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


Συνεδρίαση της   14-12-2011  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  15:00
Πρόσκληση   25457/9-12-2011
Παρόντες Δ.Σ.:      22                             Απόντες:   5
Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  5    Απόντες  10
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  11     Απόντες    25

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  32ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1     Ψήφιση ετησίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού έτους 2012

Αριθ. Απόφασης:         419/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία:
Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους  2012 Υπερψήφισαν οι ΔΣ Μ. Κατσιβέλης, Δ. Ανδρεϊκος, Γ. Εξαρχάκος, Χ. Αναστασάκος, Αικ. Κολοκοτρώνη, Γ. Λυροφώνη, Αντ. Κουμεντάκος, Ε. Δρακουλάκου, Θ. Χριστοδουλάκος, Μ. Αγριόδημας, Ν. Λιγνός, Π. Κοκοράκης, Γ. Ροζάκης., Θ. Αραπάκος, Α. Καπασούρης, Ι. Μπουκουβάλας,  Ι. Τζεφεράκος, Γ. Κατσαφούρος, Δ. Καρκαλάκος, Μιχαλολιάκος Κυρ. Δ. Κουτρουβίδης, Αντ. Καλαντώνης
Ο ΔΣ Ι. Τζεφεράκος υπερψήφισε  με τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις  τις οποίες θα διατυπώσει και σε κάθε θέμα
Καταψήφισε ο ΔΣ  Ηλίας  Γεωργαράκος.
Υπερψήφισαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου,  και όλοι οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  

2    Έγκριση της αριθ. 15/2011 τεχνικής μελέτης  του έργου «Επισκευή  και φωταγώγηση προβλητών » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Αριθ. Απόφασης:         420/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την αριθ.  15/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Επισκευή και φωταγώγηση προβλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  70.7336.0001  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.
2.Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

3    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης φυσικών εμποδίων προ του καταστήματος της ALPHA  BANK   Γυθείου

Αριθ. Απόφασης:          421/2011    
Το  Δ.Σ  αποφασίζει ομόφωνα  την χορήγηση άδειας στην ALPHA BANK για τοποθέτηση προστατευτικών κολωνακίων έμπροσθεν του καταστήματος της
4    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών  βοσκής   Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης:        422 /2011     
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει ομόφωνα Καθορίζει  ενιαία  τέλη  βοσκής  για το έτος 2012  στο Δήμο Ανατολικής Μάνης  ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ –ΟΙΤΥΛΟΥ –ΑΝΑΤ.  ΜΑΝΗΣ- ΣΜΥΝΟΥΣ
1.    Μικρή κτηνοτροφία:  0,25 € για κάθε μικρό ζώο  και 0,50€ για κάθε μεγάλο ζώο.
2.    Μεγάλη κτηνοτροφία: 040 € για κάθε μικρό ζώο  και 0,80€ για κάθε μεγάλο ζώο.

  5    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για ενίσχυση του Κ.Α.  00.6492.0002 με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων & συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 2.324,13€ για την εξόφληση της αριθ. 40/2010 Διαταγής πληρωμής

Αριθ. Απόφασης:       423 /2011    
Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  ομόφωνα :
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 2.324,13 € από τον Κ.Α. 00.6071 με τίτλο « Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων» διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 00.6492.0002 με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και συνολική πίστωση 13.324,13 € .

6    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για εξόφληση του έργου «Αντικατάσταση  και επισκευή  κεντρικού αγωγού εντός ορίων Δήμου Οιτύλου»  ποσού  1.500,00€
 
Αριθ. Απόφασης:       424/2011    
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 1.500,00 € από τον Κ.Α. 30.7323.0013 με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου εκτός Τ.Κ. Κρήνης & Λυγερέα» (τακτικά έσοδα Δήμου) διαμέσου αποθεματικού και δημιουργεί νέο Κ.Α. 25.7336.0001 με τίτλο ««Αντικατάσταση & επισκευή κεντρικού αγωγού εντός ορίων Δήμου Οιτύλου» και ποσό 1.500,00 €.
    
7    Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αριθ. Απόφασης:       425/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

1.  Εγκρίνει τη καθορισμό του αριθμού των νέων  θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012:
πέντε  (5) νέες άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.  
2. Εγκρίνει  τους χώρους  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  ως κατωτέρω:
2.1 Για Δημοτική  Κοινότητα Γυθείου Δημοτικής Ενότητας  Γυθείου
α) Μία (1) θέση στην συμβολή των οδών Ευρικλέους και Ι. Ξανθάκη (πλατεία Δημαρχείου).
β) Μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού Βασιλέως Παύλου έναντι της συμβολής της με την οδό Ι. Ξανθάκη.
γ) Μία (1) θέση στην συμβολή των οδών Ι. Ξανθάκη και Γερασίμου Καψάλη (πλατεία Δημαρχείου).
δ)Μία (1) θέση επί της πλατείας Μαυρομιχάλη (έναντι αναπηρικού περιπτέρου Ξυγγένη)
    2.2 Για την Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης Δημοτική Ενότητας Οιτύλου
α) μία θέση στην Πλατεία Αθανάτων.

8    Καθορισμός  ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Αριθ. Απόφασης:      426/2011    
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  ομόφωνα:
Καθορίζει ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2011  στο Δήμο Ανατολικής Μάνης τις επτά (7).


                       Γύθειο   12-12-2011
                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                     Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011