ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 3ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση της  31-1-2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19:00

Πρόσκληση      985/26-1-2018

Παρόντες Δ.Σ.:    19    Απόντες:  8

Παρών  ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

Απών  ο   Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου  

Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   0     Απόντες:  6

Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  7   Απόντες :  38

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  3ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

 

 

  1ο

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Αριθ. Απόφασης:     17/2018

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ.   11/2018 ΑΟΕ σε ορθή επανάληψη

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2018 και γράφει σε αυτό το έργο με Κ.Α. 64.7341.0003 και  με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής στη Τ.Κ. Καλυβίων  βάσει Προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΕΥΑΑΜ».

Καταψήφισαν οι ΔΣ Αναστασάκος Χρ.  και Λιγνός Νικ.

ΟΙ ΔΣ Συκουτρής Δημ. και Πατσάκος Πέτρ. δήλωσαν παρόντες.

 

2ο

Σχετικά με επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης και εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση των όρων παραχώρησης θέσεων αιγιαλού και παραλίας στη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:      18/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την επιστροφή  των σχετικών με την παραχώρηση αιγιαλού -παραλίας για το έτος 2017, γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης και  εγγυητικών επιστολών  καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης.

 

3ο

Ορισμός  ενός ΔΣ ως  εκπροσώπου του Δήμου μας στην Α/βάθμια τριμελή επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας  των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται,  μετά του αναπληρωτή του

 

Αριθ. Απόφασης:      19/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 Ορίζει τον Δ.Σ. Κουμεντάκο Αντώνιο ως εκπρόσωπο του Δήμου Ανατολικής Μάνης ο οποίος θα συμμετέχει στην επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας  και ηλικίας  των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων  ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε σφαγή ή θανάτωση με αναπληρωτή του τον επίσης Δ.Σ Ριφουνά Δημήτριο.

 

 

 

4ο

Επιστροφή ποσού 94,75€ στον Χελιώτη Δημήτριο του Κων/νου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

 

Αριθ. Απόφασης:      20/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την επιστροφή ποσού 94,75€ στον κ. Χελιώτη Δημήτριο του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

 

 

5ο

Εξέταση αιτήσεως Καταβόλου Ειρήνης.

 

Αριθ. Απόφασης:      21/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει ομόφωνα

Τη διαγραφή από την καρτέλα της ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ    ποσού 145,13 ευρώ από την χρήση 2015, για τέλος ακαθαρίστων εσόδων, λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα ύλη.

 

 

6ο

Διαγραφή οφειλής σε βάρος του Λεωντόπουλου Κωνσταντίνου

 

Αριθ. Απόφασης:      22/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

 Τη διαγραφή από την καρτέλα του ΛΕΩΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ποσού 100 ευρώ από την χρήση 2012, για την παράβαση Κ.Ο.Κ. με αριθμό 825600011042, λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα ύλη.

 

 

7ο

Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο  βάσει των διατάξεων της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2018

 

Αριθ. Απόφασης:      23/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Την   πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07

 

8ο

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου 2015»

 

Αριθ. Απόφασης:      24/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου 2015» αποτελούμενη από:

Πέτρο Τσιριβάκο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  ως Πρόεδρο (αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του Ιωάννη Κατσιαδράμη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ

Γεώργιο Θεοδωρόπουλο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ    ως Μέλος  με αναπληρώτρια του την Ελένη Κάτσαρη     Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ

Τσιριγώτη Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή του τον επίσης   Δημοτικό Σύμβουλο Καπασούρη Αλέξανδρο

 

9ο

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθ. 1/2018 μελέτης με τίτλο «Αποκριάτικες εκδηλώσεις».

 

Αριθ. Απόφασης:      25/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 17.000,00 € με τίτλο «Αποκριιάτικες Εκδηλώσεις»

Εγκρίνει την  αναγκαιότητα διενέργειας των υπηρεσιών/εργασιών και προμηθειών που περιγράφονται την αρ. 1/2018 μελέτη.

Εγκρίνει τις εργασίες και τις προμήθειας όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 1/2018 μελέτη με τίτλο «Αποκριάτικες εκδηλώσεις»   που συνέταξε η Αντιδήμαρχος κ. Λυροφώνη.

Καταψήφισε ο ΔΣ Λιγνός Νικόλαος

 

10ο

Καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ως ημέρα αργίας για το Δήμο Ανατ. Μάνης.

 

Αριθ. Απόφασης:      26/2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Να υποβληθεί πρόταση για την καθιέρωση της 17ης Μαρτίου  ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρα αργίας σε ολόκληρο το Δήμο Ανατολικής Μάνης.

 

 

11ο

Έγκριση της αριθ. 2/2018 Τ.Μ. του έργου με τίτλο «Οδοποιία λοιπών κοινοτήτων Δ.Ε. Γυθείου πλην ΔΚ Γυθείου και ΤΚ Αγίου Βασιλείου, Αιγιών και Καρβελά»,    και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

 

Αριθ. Απόφασης:      27/2018`

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την  αριθ. 2/2018 μελέτη με τίτλο «Οδοποιία λοιπών κοινοτήτων Δ.Ε. Γυθείου πλην ΔΚ Γυθείου και ΤΚ Αγίου Βασιλείου, Αιγιών και Καρβελά» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον ανοικτό διαγωνισμό.

 

12ο

Έγκριση της αριθ. 3/2018 Τ.Μ. του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2018»,    και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

 

Αριθ. Απόφασης:     28 /2018

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει την  αριθ. 3/2018 μελέτη με τίτλο «Οδοποιία  Δ.Ε. Οιτύλου 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00€

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον ανοικτό διαγωνισμό.

 

 

13ο

Τροποποίηση της αριθ. 103/2017 ΑΔΣ που αφορά την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Αριθ. Απόφασης:      29/2018

 

Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Τροποποιεί την αριθ. 103/2017 ΑΔΣ, με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αντικαθιστώντας από το Σύλλογο Αρεοπολιτών Μάνης «Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος» τον Εκπρόσωπο1 Πατρικοβασιλάκου-Αρβανίτη Μαρία  από τον Καλαποθαράκο Ιωάννη και τον Εκπρόσωπο2 Αρβανίτου Δήμητρα από τον Κοτιλέα Παναγιώτη.

Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Παρόντες δήλωσαν οι ΔΣ Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος

 

Γύθειο  1-2-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος  Μητσάκος

01/02/2018