Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

 

Για τη διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ενηλίκου ή των γονέων όταν πρόκειται για ανήλικο.

 


 

28/06/2011