ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη
των αναγκών πυροπροστασίας.
Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση θέσεων συνολικά τριάντα πέντε (35)
ατόμων,
· 23 άτομα με την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Πυροπροστασίας,
· 12 άτομα ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας)
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη

των αναγκών πυροπροστασίας.

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση θέσεων συνολικά τριάντα πέντε (35)

ατόμων,

· 23 άτομα με την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Πυροπροστασίας,

· 12 άτομα ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας)

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών,

 

10/07/2014