Πίνακας των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 29ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
    
Συνεδρίαση της   16-11-2011  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  17:00
Πρόσκληση   22911/11-11-2011
Παρόντες Δ.Σ.:      25                         Απόντες:  2
Παρών Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες    9    Πρόεδροι   και     19  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Απόντες      6  Πρόεδροι   και    17  Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας   

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  29ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1ο     Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους και Τ.Κ. Κρήνης και Λυγερέα»

Αριθ. Απόφασης:   353 /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Οδοποιία τέως Δ. Σμύνους και Τ.Κ. Κρήνης & Λυγερέα » σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 56 και 57 του Ν. Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία «Χ.Λεοντάκης – Χ. Κυριαζίδης».
     Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν περιορίζουν τη δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 2.813,57 Ευρώ και διαμορφώνουν τη  συμβατική δαπάνη του έργου στο πόσο των 235.136,75 Ευρώ (με Φ.Π.Α) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

2    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου  «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση Σπαρτέας»

Αριθ. Απόφασης:   354/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση Σπαρτέας» σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 56 και 57 του Ν. Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι ο ΕΔΕ Παναγιώτης Κοφινάκος.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν περιορίζουν τη δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 44,04 Ευρώ και διαμορφώνουν τη  συμβατική δαπάνη του έργου στο πόσο των 112.222,27 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Με την άλωση των απροβλέπτων δαπανών δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες αλλά καλύπτονται δαπάνες προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

3    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου  «Αναπλάσεις οικισμών Γαρδενίτσας-Γερολιμένα-Αλίκων-Βάθειας»

Αριθ. Απόφασης:   355 /2011    Το  Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ   του έργου  «Οδοποιία Αναπλάσεις οικισμών Γαρδενίτσας – Γερολιμένα – Αλίκων –Βάθειας» σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 56 και 57 του Ν. Ν 3669/08 ανάδοχος του οποίου είναι η  Κ/Ξ «Π. Κοφινάκος- Καν. Κοφινάκου»
     Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν περιορίζουν τη δαπάνη των απρόβλεπτων στο ποσό των 11.308,86 Ευρώ και διαμορφώνουν τη  συμβατική δαπάνη του έργου στο πόσο των 157.107,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

4    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση Σπαρτέας».

Αριθ. Απόφασης:    356 /2011    Το  Δ.Σ.   ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει όπως δοθεί  παράταση στον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση  Σπαρτέας» κ. Π. Κοφινάκο μέχρι την 14-2-2012 γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτησή του θεωρούνται   βάσιμοι  και πραγματικοί

5    Έγκριση της αριθ. 8/2011 Τ.Μ. του έργου «Αναπλάσεις φωταγωγήσεις Τ.Κ. Αρεόπολης-Ν. Οιτύλου-Κελεφάς-Κούνου-Κοίτας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Αριθ. Απόφασης:    357  /2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ.  8/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Αναπλάσεις φωταγωγήσεις Τ.Κ. Αρεόπολης-Ν. Οιτύλου-Κελεφάς-Κούνου-Κοίτας» προϋπολογισμού δαπάνης 163.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  30.7322.0006  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.
1.    Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.

6    Έγκριση της αριθ.  12/2011 Τ.Μ. του έργου «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ  οχημάτων Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Αριθ. Απόφασης:     358/2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ.  12/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρου παρκινγκ  οχημάτων Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο » προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ  η οποία έχει εγγραφεί μετά από αναμόρφωση  στο Κ.Α.  30.7326.0018   του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον πρόχειρο διαγωνισμό.

7    Έγκριση της αριθ. 7/2011 Τ.Μ. του έργου «Φωταγωγήσεις-κατασκευές –Αναπλάσεις Τ.Κ. Καρυούπολης , Αγίου Βασιλείου και Δ.Κ. Γυθείου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Αριθ. Απόφασης:   359 /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει την αριθ.  7/2011 τεχνική μελέτη του έργου «Φωταγωγήσεις-κατασκευές –Αναπλάσεις Τ.Κ. Καρυούπολης , Αγίου Βασιλείου και Δ.Κ. Γυθείου » προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα  η οποία έχει προβλεφθεί στο Κ.Α.  30.7322.0008  του προϋπολογισμού  του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2011.
1.    Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την  δημοπρασία.
8    Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου» .

Αριθ. Απόφασης:     360/2011    Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:
Την εκπόνηση τεχνικής Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το έργο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου». Σε περίπτωση αδυναμίας εκπόνησης να συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης για ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο.
Καταψήφισαν οι ΔΣ Τζεφεράκος, Κατσαφούρος, Καρκαλάκος, Κουτρουβίδης, Γεωργακάκος και Μιχαλολιάκος.
9    Αποδοχή όρων πρόσκλησης  και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματική Αναβάθμιση –Δίκτυο Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Γυθείου»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθ. Απόφασης:    361 /2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
1. Αναμορφώνει τον προϋπ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011 και μεταφέρει πίστωση ποσού 17.712,00 € από τον Κ.Α. 30.7413.0011 «Μελέτες Δήμου» διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 30.7413.0016 με τίτλο « Δημιουργία φακέλου – υποβολή πρότασης για «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δικτύου Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Γυθείου» και ποσό 17.712,00 €
Το ποσό των 17.712,00 € μπορεί να διατεθεί από τον Κ.Α. 30.7413.0011 με τίτλο «Μελέτες Δήμου» διότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία για τον σκοπό αυτό.
2. Αποδέχεται τους όρους της  πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας» κατηγορία πράξεων : «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοιχτών Χώρων»
3. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης για την υποβολή πρότασης με τίτλο  «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δικτύου Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Γυθείου».
4. Ορίζει ως υπεύθυνο  του ανωτέρω έργου τον κ. Τσιριβάκο Πέτρο Πολιτικό Μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
10    Τροποποίηση της αριθ. 157/2011 ΑΔΣ  σχετικά με την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών  και έγκριση τευχών ανάθεσης  μελέτης

Αριθ. Απόφασης:   362 /2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
1. Τροποποιεί την αριθ.157/2011 προγενέστερη απόφαση του ΔΣ και διαγράφει από το αποφασιστικό μέρος τις θέσεις Σπήλαια Διρού, Πόρτο Κάγιο και Καραβοστάσι   διότι δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού.
2. Εγκρίνει τα τεύχη ανάθεσης της μελέτης του έργου « Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού δαπάνης  3.490,00€ (χωρίς ΦΠΑ) προκειμένου ο Δήμος να απευθυνθεί σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο  για σύνταξη τεχνικής Μελέτης και για τις θέσεις  Λιμένι (δεξαμενή) και Γερολιμένα.
Μετά το 10ο θέμα αποχώρησαν οι ΔΣ Ανδρεϊκος, Λιγνός, Ροζάκης, Κολοκοτρώνη, Κουτρουβίδης, Μιχαλολιάκος, Κουμεντάκος και Κατσιβέλης.
11    Σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείων μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης

Αριθ. Απόφασης:    363/2011    Προσήλθαν οι ΔΣ Μιχαλολιάκος, Κολοκοτρώνη και Κατσιβέλης.
Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Αναβάλλεται το θέμα και θα επανέλθει σε επόμενο ΔΣ
Κατά την συζήτηση αποχώρησε ο ΔΣ Καλαντώνης Αντώνιος

12    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ)

Αριθ. Απόφασης:    364/2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Συγκροτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του  ΕΚΠΟΤΑ  κοινή  επιτροπή προμήθειας  ανταλλακτικών  για την Επισκευή χορτοκοπτικών, αλυσσοπρίονων κ.λ.π. μηχανημάτων ποσού 6.000€ καθώς και για Παροχή ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) Κ.Α.Ε. 30.6061.  και Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Κ.Α.Ε. 30.6063  αποτελούμενη από 3  Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους

13    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  3ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου οικονομικού έτους 2010

Αριθ. Απόφασης:      365 /2011    Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  του  3ου  Δημοτικού Σχολείου  Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2009
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Επιχορήγηση από ΟΣΚ                             
Σύνολο Εσόδων     
€   1.683,26
       €  8,68
 €  15.000,00
  € 2.922,66
 €  19.614,60

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  ΑΤΕ
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  19.334,37
    €  254,22
      €  26,01
€  19.614,60

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χ. Αναστασάκος και οι ΔΣ Μπουκουβάλας, Τζεφεράκος, Καρκαλάκος και Κατσαφούρος δήλωσαν παρόντες και ζήτησαν να προσκομιστούν φωτοτυπίες του Βιβιλιαρίου καταθέσεων και των τιμολογίων εκείνων που δεν φέρουν αιτιολογία.
14    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αλίκων περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011

Αριθ. Απόφασης:      366 /2011


    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αλίκων ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων     
€  4.556,17
      €  0,00
    €  10,23  
€  4.556,17

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Ταχ/κό Ταμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)     €  2.433,67
 €  2.122,50
       €  0,00
 € 4.556,17
.

15    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου Πύργου Διρού περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011    
Αποσύρεται το Θέμα και θα επανέλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
16    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4/θέσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πετρίνας  περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011

Αριθ. Απόφασης:      367/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Πετρίνας ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (καθαρίστρια)
Έσοδα από Δωρεές
Σύνολο Εσόδων     
€  5.898,20
       € 0,00
€  1.867,18
 € 1.253,85
      €  0,00
€  9.019,23

Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Ταχ. Ταμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  8.792,38
      €  0,00
   €  226,85
€  9.019,23


17    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φλομοχωρίου-Κότρωνα (ολοήμερο)-1/θέσιο Νηπιαγωγείου Φλομοχωρίου περιόδου 1-1-2011/ 21-06-2011

Αριθ. Απόφασης:    368 /2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/21-6-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φλομοχωρίου-Κότρωνα (ολοήμερο)-1/θέσιο Νηπιαγωγείου Φλομοχωρίου περιόδου
 ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010 Επιχορηγήσεις Δήμου Αν. Μάνης
Τόκοι καταθέσεων
Αμοιβή καθαρίστριας από ΕΙΝ
Σύνολο Εσόδων     
    €  607,98
     €  0,00
     €  0,00
€  1.002,48
€  1.610,46

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Εμπορική Τράπεζα
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  1.609,80
      €  0,66
      €  0,00
 € 1.610,46

18     Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 1-07-2011

Αριθ. Απόφασης:    369/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/1-7-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Γενικού Λυκείου  Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2009 Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπ/σμού
Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ & οργανισμούς
Τόκοι καταθέσεων
Έσοδα από κυλικείο
Σύνολο Εσόδων     
€  22.869,60
        €  0,00
   € 2.007,93
       €  12,29
   €  1.314,00
 €  26.203,82

 
Β. Σύνολο εξόδων
Γ.  Καταθέσεις
Δ. Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)     €  10.275,41
 €  15.928,41
         €  0,00
  € 26.203,82

19    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  1ου Γυμνασίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-9-2011

Αριθ. Απόφασης:     370/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/7-9-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  1ου Γυμνασίου  Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού
Τόκοι καταθέσεων
Έσοδα από κυλικείο
Λοιπά έσοδα
Σύνολο Εσόδων     €  12.248,75
        €  0,00
        €  8,90
  €  1.050,25
      €  10,00
€  13.317,90
 
Β. Σύνολο εξόδων
Γ. Καταθέσεις ALPHA BANK Ταμ. Υπόλοιπο
Δ. Καταθέσεις ΑΤΕ ΒΑΝΚ  Ταμ. Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)        €  4.570,16
        €  0,00
  €  8.747,74
 € 13.317,90

20    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-09-2011

Αριθ. Απόφασης:    371/2011    Το  Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/7-9-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  2ου Γυμνασίου  Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Τόκοι από καταθέσεις
Έσοδα από Κυλικεία
Σύνολο Εσόδων     
€  20.023,53
        €  0,00
        € 12,76
   €  1.244,66
 €  21.280,95

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  ΑΤΕ
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)     €  4.373,79
€  16.892,80
       €  14,36
 €  21.280,95

21    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Γυμνασίου-Λυκείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 1-8-2011

Αριθ. Απόφασης:   372 /2011    Το  Δ.Σ.   ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/1-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Γυμνασίου-Λυκείου Αρεόπολης ο οποίος εμφανίζει:
    Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό
Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ & Οργανισμούς
Κυλικεία
Σύνολο Εσόδων     
€  13.088,20
        €  0,00
         € 0,00
    €  640,00
€  13.728,20

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Εθνική Τράπεζα
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  9.812,52
€  3.012,83
   €  902,85
€ 13.728,20

22    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011

Αριθ. Απόφασης:      373/2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Νηπιαγωγείου  Αρεόπολης ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Έσοδα από δωρεές
Σύνολο Εσόδων     
€  5.706,49
€        4,75
€  2.000,00
   €  657,56
€  8.368,80

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Ταχ. Ταμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  3.191,04
€  5.177,76
 €         0,00
€  8.368,80

23    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  1ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 15-09-2011


Αριθ. Απόφασης:      374/2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/15-9-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  1ου  Νηπιαγωγείου   Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:

Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό
Σύνολο Εσόδων     
€  10.776,56
       € 5,15
        €  0,00
€  10.781,71

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  Ταχ. Ταμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)        € 5.141,80
   €  5.639,91
        €  0,00
€  10.781,71

24    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  2ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011

Αριθ. Απόφασης:    375 /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  2ου  Νηπιαγωγείου   Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
ΕΙΝ (Πληρωμή Καθαρίστριας)
Σύνολο Εσόδων
    
 €  840,50
    €  0,00
 €  609,86
€  1.450,36

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  1.441,97
      €  8,39
      €  0,00
€  1.450,36


25    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  3ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011

Αριθ. Απόφασης:    376 /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  3ου  Νηπιαγωγείου   Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
    Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπ/γισμό
Σύνολο Εσόδων
    
€  3.433,40
      €  0,00
€  3.433,40

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  2.365,55
€  1.067,85
      €  0,00
€  3.433,40

26    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής   Νηπιαγωγείου Μαυροβουνίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-09-2011

Αριθ. Απόφασης:     377/2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/7-9-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Νηπιαγωγείου  Μαυροβουνίου Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Τόκοι από καταθέσεις
Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό
Έσοδα από δωρεές
Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ & οργανισμούς                             
Σύνολο Εσόδων     
€   1.806,87
€       0,80
€       0,00
€     14,36
€    609,86
 €  2.431,89

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.  Καταθέσεις  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  2.075,04
    €   356,85
      €  8,78
€  2.431,89


27    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 31-8-2011

Αριθ. Απόφασης:    378/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Δημοτικού Σχολείου  Αρεόπολης ο οποίος εμφανίζει:     
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Τόκοι
Κάθε είδους εισφορές – δωρεές
κληρονομιές & κληροδοσίες
Σύνολο Εσόδων     
   €  832,27
      €  0,13

   €  178,00
€  1.010,40

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις ΤαχυδρομικόΤαμιευτήριο
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  1.009,81
      €  0,40
      €  0,19
  €  1.010,40


28    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-8-2011

Αριθ. Απόφασης:    379/2011
    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/31-8-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  Α Δημοτικού Σχολείου  Γυθείου ο οποίος εμφανίζει:
Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010
Επιχορηγήσεις από τακτ. προϋπ/σμό
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων     
€  16.202,26
  €  1.813,69
       €  16,80
€  18.032,75

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  ΕΤΕ
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  11.594,09
  €  6.438,66
        €  0,00
 € 18.032,75

29    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑ.Λ Γυθείου περιόδου 1-1-2011/15-09-2011

Αριθ. Απόφασης:    380/2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει:
Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης περιόδου  1-1-2011/15-9-2011 της Σχολικής Επιτροπής  του  ΕΠΑ.Λ.  Γυθείου  ο οποίος εμφανίζει:
        Α . ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010 Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό
Ε.Ι.Ν (Χρημ. Ενταλ. Αμοιβ. Καθ.)
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων     
€  9.108,24

      €  0,00
   €  876,80
       € 0,00
  €  9.985,04

 
Β.  Σύνολο εξόδων
Γ.   Καταθέσεις  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δ.   Μετρητά
ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ)    €  6.900,70
€  3.084,34
      €  0,00
  €  9.985,04


30    Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Αριθ. Απόφασης:     381  /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λιγνού Νικολάου από την θέση του Μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης.

31    Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Αριθ. Απόφασης:        382 /2011

    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
Αντικαθιστά το μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ανατολικής Μάνης»  κ. Λιγνό Νικόλαο και ορίζει στη θέση του ως μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αραπάκο Θεόδωρο.  


32    Ορισμός ορκωτού λογιστή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2010 τέως Δήμου Γυθείου -Καθορισμός αμοιβής

Αριθ. Απόφασης:      383 /2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
1.    Ορίζει  τους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. ,  κ.  Ευστάθιο Μπανίλα ως τακτικό  ελεγκτή και Σεραφείμ Μακρή ως αναπληρωματικό ελεγκτή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης  οικ. έτους 2010 του τέως  Δήμου  Γυθείου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
2.    Καθορίζει  την αμοιβή του στο ποσό των  10.000 (μαζί με το ΦΠΑ)

33    Ορισμός ορκωτού λογιστή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2011 Δήμου Ανατολικής Μάνης-Καθορισμός αμοιβής

Αριθ. Απόφασης:       384 /2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα αποφασίζει:
1.Ορίζει  τους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. ,  κ.  Ευστάθιο Μπανίλα ως τακτικό  ελεγκτή και Σεραφείμ Μακρή ως αναπληρωματικό ελεγκτή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης  οικ. έτους 2011 του   Δήμου  Ανατολικής Μάνης  σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
2.    Καθορίζει  την αμοιβή του στο ποσό των  16.500 (μαζί με το ΦΠΑ)
34    Σχετικά με παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ στη Δ.Κ.  Έξω Νυμφίου

Αριθ. Απόφασης:     385/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει: Όπως παρακρατηθεί   ποσό  915,34€  μαζί με το ΦΠΑ από τα Δημοτικά Τέλη που αποδίδει στο Δήμο η ΔΕΗ  για την συμμετοχή μας στη δαπάνη παραλλαγής του δικτύου της, λόγω διαπλάτυνσης δρόμου από το Δήμο  στην Τ.Κ. Έξω Νυμφίου
 
35    Σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αρχοντικού

Αριθ. Απόφασης:     386/2011    Το  Δ.Σ.  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:
Εγκρίνει την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) εμβαδού 2901,83τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα  Αρχοντικού  τέως Δήμου Σμύνους,  το οποίο περιέχει και ελαιόδεντρα .
Οι όροι δημοπράτησης θα καθοριστούν από την Οικονομική Υπηρεσία  και η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.
Υπερψήφισε και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αρχοντικού
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών.

36    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή  στην εκδήλωση του Συνδέσμου  των Απανταχού Λακώνων «Ο Λυκούργος»-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

Αριθ. Απόφασης:     387/2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει:
-Να είναι Συνδιοργανωτής ο Δήμος  στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει  ο Συνδέσμος  των Απανταχού Λακώνων «Ο Λυκούργος»
-Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 και μεταφέρει πίστωση ποσού 1.000,00 από το Κ.Α. 00.6443.0005 μέσω αποθεματικού στο Κ.Α. 00.6434.0007
-Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 1.000,00€  για την προμήθεια  γλυκών (δίπλες),τηγανίδων με κεφαλοτύρι, πλαστικά ποτήρια και πιατάκια, χαρτοπετσέτες, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό για 180 άτομα
-Συγκροτεί 3μελή επιτροπή παραλαβής  των ανωτέρω υπλικών αποτελούμενη από 3 δημ. υπαλλήλους με ισάριθμους αναπληρωτές τους
37    Διόρθωση της αριθ. 309/2011 ΑΔΣ  (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσίας προσωπικού) –Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθ. Απόφασης:    388 /2011    Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει:
1.Ανακαλεί  το εδάφιο (14) της αριθμ. 309/2011 Α.Δ.Σ. και από τον Κ.Α. 20.6011 «Τακτικές Αποδοχές» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
2.Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου οικ έτους 2011  και  μεταφέρει  ποσό 15.600,00 € από τον Κ.Α. 20.7325.0001 «Έργα ΔΕΗ» από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) στον  Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» και από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό 15.600,00 € στον Κ.Α. 20.6011 « Τακτικές Αποδοχές»

38    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α. 30.7333.0006 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας  Οδοποιίας Τ.Δ. Οιτύλου-Κρυονερίου-Αρεόπολης και Μίνας»

Αριθ. Απόφασης:    389/2011    Το  Δ.Σ  ομόφωνα  αποφασίζει: Αναμορφώνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου οικ έτους 2011,   και  μεταφέρει διαμέσου αποθεματικού από τον Κ.Α. 30.7323.0010 με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Ανατ. Μάνης» πίστωση ποσού 10.274,15 € από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.  στον Κ.Α. 30.7333.0006 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Τ.Δ. Οιτύλου, Κρυονερίου, Αρεόπολης και Μίνας»  για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιϊας Τ.Δ. Οιτύλου, Κρυονερίου, Αρεόπολης και Μίνας» ποσού 32.274,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

39    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α. 15.6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων».

Αριθ. Απόφασης:    390/2011    Το Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει: Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 καιμεταφέρει πίστωση ποσού  5.000,00 €  από τον Κ.Α. 15.6691.0003 «Προμήθεια πυροτεχνημάτων» διαμέσου αποθεματικού   ενισχύοντας τον Κ.Α.15.6691.0001 με τίτλο « Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων»  όπου υπάρχει αρχικά εγγεγραμμένη  πίστωση ποσού 10.000,00 €


40    Απόδοση ποσού 17.047.35€ από ΚΑΠ έτους 2010  στο Ν.Π. με την Επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού  Δήμου Ανατολικής Μάνης» για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού του Δημοτικού Σταδίου Γυθείου

Αριθ. Απόφασης:    391/2011    Το ΔΣ ομόφωνα  αποφασίζει: Εγκρίνει την απόδοση του ποσού  των  17.047,35 € που προέρχεται από τους ΚΑΠ έτους 2010 στο Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης» για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του δημοτικού σταδίου Γυθείου

41    Απόδοση ποσού 237.411,12€ από ΚΑΠ έτους 2011  στο Ν.Π. με την Επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού  Δήμου Ανατολικής Μάνης» για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών και  του Δημοτικού Σταδίου Γυθείου

Αριθ. Απόφασης:      392 /2011    Το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφασίζει: Εγκρίνει την απόδοση του ποσού  των 237.411,12 € από τους ΚΑΠ έτους 2011 στο Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης» για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών και του δημοτικού σταδίου Γυθείου.                                                             Γύθειο    17-11-2011
                     Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
              Δήμου  Ανατολικής Μάνης

                Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011