ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

     προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για την ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες  προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθμ.  5 /2016 μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αν. Μάνης.

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 24/02/2016 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό 2% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 975,61 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ΤΠΚΔ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Αν. Μάνης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.  27333-60358 & 60332, αρμόδιος υπάλληλος  Θεόδωρος Σφυρής).

16/02/2016