ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου

 

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                        

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή                                       Γύθειο:30/5/2017

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                 Αρ. πρωτ. 36

Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ: Eλευθερολακώνων 1,

ΤΑΧ. ΚΩΔ.:ΤΚ 23200, Γύθειο

 ΤΗΛΕΦ: 2733360344

 FAX: 2733360351

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου

Η  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης  Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων».
 2. Τις διατάξεις της υπ' αρ.111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων».
 3. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) για τη σύσταση-συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α') για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 5. Την υπ' αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25-2-2011 τ.Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων τους.
 6. Την με αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθ. 111526/Δ4/10-09-2010.
 7. Την αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 Κ.Υ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 8. Την αριθ. 5/23-5-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τους όρους του διαγωνισμού.
 9. Το γεγονός ότι χρειάζεται άμεσα να διεξαχθεί διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου καθώς η παράταση της ισχύουσας σύμβασης λήγει τον Ιούνιο του έτους 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές

για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου

Άρθρο 1 

Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του  2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου στις    03-07-2017 ημέρα Δευτέρα      και ώρα  18:30    μ.μ. δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό - συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων - δια του οποίου προτείνεται αιτιολογημένα η έγκριση της εκμίσθωσης του κυλικείου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α79.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη-υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, την μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ).

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

 ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η Εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα).

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

 

 

ιβ)Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

κ) Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής , τα οποία κατατίθενται μαζί με την οικονομική προσφορά.

Άρθρο 4

Υποβολή δικαιολογητικών στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Διευθυντή του σχολείου και πρωτοκόλληση τους στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Άρθρο 5

Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ίδιου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια

δ)Την μονογενεϊκή οικογένεια ε)Την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,δ,δ,ε γίνεται ως εξής :

 • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
 • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (1) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως :

1.1.1.     Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου πέντε (5) μόρια

1.1.2.     Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια

1.1.3.     Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια

 • Πιστοποιημένος από τον Ε.Φ.Ε.Τ. υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (01) μόριο
 • Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια

• Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Σε περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού διεξάγεται επαναληπτικός διαγωνισμός με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση , μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης (ή της προσφοράς) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται από το άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 6

Το ποσό της ανάθεσης (ή της προσφοράς) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή.

Άρθρο 7

Υποβολή ενστάσεων

α) Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για τη αποδοχή ή την απόρριψή της.

β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται δεκτές.

γ) Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του όποιου στρέφεται.

 

Άρθρο 8

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει 30-06-2026 χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου «μετά την συμπλήρωση των εννέα ετών». Το μίσθωμα τον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Άρθρο 9

Καταβολή μισθώματος

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρείς (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.

 

 

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ = 1/189 Χ α Χ β

Χ*

Όπου (υ): είναι το ύψος των δόσεων, (189): οι εργάσιμες ημέρες του έτους, (α): είναι η προσφορά, (β): είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, (γ): είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ), βεβαιώνονται κάθε φορά από την Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) , βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο.

Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της σχολικής μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που το σχολείο δεν λειτουργεί για λόγους που δεν ευθύνεται ο μισθωτής του κυλικείου όπως καταλήψεις , απεργίες , σεισμοί , κακές καιρικές συνθήκες , εκλογές κ.λ.π. γίνεται μείωση του μισθώματος. Στις μειώσεις δεν συνυπολογίζονται οι νομοθετημένες αργίες (διακοπές , εορτές , εκδρομές , περίπατοι κ.λ.π.) οι οποίες είναι γνωστές εκ'των προτέρων στους εκμεταλλευτές των κυλικείων.

Άρθρο 10

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 7,8 και 9 του Ν. 3258/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..»

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β').

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

ι) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, όποτε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 12 

Η Σχολικής Επιτροπή έχει το δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νόμιμων τελών κρατήσεων της σύμβασης, εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

δ) Να καταγγείλει τη σύμβασης για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

ε) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από :

 • Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
 • Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
 • Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου , η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν , καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Κάθε παράβαση των όρων θα πιστοποιείται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου , η οποία μπορεί να εισηγείται στην Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί , για ουσιώδη λόγο , που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολικής Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως αφού προηγουμένως κλιθεί να εκφράσει τις απόψεις τους, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

στ) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόθεση χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ/Φ.486/50991/17.5.85 - έγγραφο της Δ.Ε.Η..

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ = Συνολικό ποσό λογαριασμού Χ (KWH κυλικείου / Σύνολο KWH σχολείου)

 

Άρθρο 13

Υπογραφή της σύμβασης

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (δηλ. της κατακύρωσης του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού) από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από εκμισθωτή - ανάδοχο κυλικείου. Ο εκμισθωτής-ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του Δ.Σ. περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεις του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου , να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Μαζί του πρέπει να έχει και να καταθέσει :

α) Τις αποδείξεις και τα τιμολόγια καταβολής των δαπανών δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής - αρχικής και τυχόν επαναληπτικής - επίσης και έξοδα τυχόν νομίμων τελών , κρατήσεων της σύμβασης.

β) Την εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετησίου μισθώματος του κυλικείου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και όποιου επιπλέον εγγράφου του ζητηθεί , ως απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης η σύμβαση θεωρείται οριστική.

Σε περίπτωση μη εμφανιζόμενου και αρνούμενου την υπογραφή της σύμβασης η κατατεθείσα εγγύηση (ποσού 300 €) η οποία αφορούσε την συμμετοχή του στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Η Σχολική Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει τον δεύτερο από τον Πίνακα κατάταξης του Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο έχει εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ακολουθώντας τα ανωτέρω μέχρι εξαντλήσεως των συμμετεχόντων από τον πίνακα κατάταξης κ.λ.π.

Άρθρο 14

Η Σχολική Επιτροπή κατά τον χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου , προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από τον οικείο Δήμο , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων , καντινών (σταθερών) ή χώρων εστίασης θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε εμφανές σημείο του κυλικείου.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις , υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών , όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Άρθρο15

 

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής

α) Θα σταλεί για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου περίληψη της παρούσας διακήρυξης.

β) Θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16 

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Ο διαγωνιζόμενος ή ο εκμισθωτής θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης καθώς επίσης και όλους τους νόμους ή σχετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία Κυλικείων Δημοσίων Σχολείων . Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

                                                            Η  Πρόεδρος

                                                        Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

 

 

 

 

 

01/06/2017