ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες
ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

16/09/2020

Σκοπός ΟΚΠΑΠΑ

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

Α) Η φροντίδα βρεφών και νηπίων

    Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία νηπίων & βρεφών των εργαζόμενων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Αν. Μάνης

    Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών

    Η μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό

    Η προστασία & υποστήριξη ηλικιωμένων

    Η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων &ειδικότερα

  • Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Αν. Μάνης
  • Η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

    Η μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

    Η Οργάνωση, διαχείριση & Λειτουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας

    Η ίδρυση & Λειτουργία Κέντρων Νέας Γενιάς

    Η ανάπτυξη εθελοντικού κινήματος

    Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς  Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Φορείς Κοινής Ωφελείας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.

    Η ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Δικτύου Υγειών Πόλεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

    Η Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας Βοήθεια στο Σπίτι

    Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής & ιατρικής υποστήριξης

    Η εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας & υποστήριξης διαφόρων ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου ή και μεμονωμένων ατόμων.

Β) Παιδεία

    Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης των νέων στη χρήση Η/Υ

    Η Ίδρυση & Λειτουργία Βιβλιοθηκών

    Η Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

    Η Ίδρυση & Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής

    Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού

Γ) Αθλητισμός

    Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής

    Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων

    Λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών

    Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής

    Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.

27/07/2017

Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2733360349-8

24/01/2012