ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 29/09/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση 440/18-09-2020
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις(4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της12
ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής
Μάνης

 

 

Αναλυτικά εδώ ολόκληρος ο Πίνακας Θεμάτων

01/10/2020