ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:

 

     Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά κατά τιμή με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για την  ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α σύμφωνα με την αριθμ. 11/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατ. Μάνης.

24/03/2021