ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 27ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 18/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 432/12-10-2021
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 27 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 27ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

25/10/2021