ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 10/11/2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση 569/4-11-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε   εδώ   τον Πίνακα Θεμάτων αναλυτικά.

Αρχεία

12/11/2020