ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες
ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

 

 

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (έντυπο)

16/09/2020