Θεματικοί Τομείς Αρμοδιοτήτων και Σκοποί του Νομικού Προσώπου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2011 αποφάση του Δ. Ανατολικής Μάνης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 126/2011, αποφασίστηκε η συγχώνευση τέως νομικών προσώπων σε νέο Νομικό Πρόσωπο (ΦΕΚ/Β’/16-06-2011).

Το  νέο νομικό πρόσωπο λέγεται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στο οποίο συγχωνεύονται τα ΝΠΔΔ: «1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (1ο ΚΑΠΗ) Δήμου Γυθείου», «Παιδικός Σταθμός Δήμου Γυθείου», «Παιδικός Σταθμός Δήμου Οιτύλου», « Δημοτικό Στάδιο Γυθείου Ολυμπιονίκης Χαρίλαος Βασιλάκος», «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου» και «Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης Δ. Γυθείου».

Σκοπός του νομικού προσώπου προτείνεται να είναι:
Α) Η φροντίδα βρεφών και νηπίων

 • Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία νηπίων & βρεφών των εργαζόμενων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Αν. Μάνης
 • Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Η μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό

Η προστασία & υποστήριξη ηλικιωμένων

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων & ειδικότερα
 • Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Αν. Μάνης
 • Η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Η μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 • Η Οργάνωση, διαχείριση & Λειτουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας
 • Η ανάπτυξη εθελοντικού κινήματος
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς  Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Φορείς Κοινής Ωφελείας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.
 • Η ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Δικτύου Υγειών Πόλεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Η Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής & ιατρικής υποστήριξης
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας & υποστήριξης διαφόρων ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου ή και μεμονωμένων ατόμων.

Β) Παιδεία

 • Η Ίδρυση & Λειτουργία Βιβλιοθηκών
 • Η Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • Η Ίδρυση & Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
 • Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού

Γ) Αθλητισμός

 • Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής
 • Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων
 • Η λειτουργία συντήρηση & εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων & του εξοπλισμού αυτών.
 • Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία της περιοχής του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
 • Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.
24/01/2012