ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 10η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη  με  ώρα έναρξης 13:00μμ. και ώρα λήξης 14:00μμ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : «Σχετικά με δαπάνες που αφορούν τις εορταστικές  εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου 2022.»

 

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3- 2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6- 1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχεία

04/03/2022