Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Γύθειο 19/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. : 40

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

     Προς:

                                                                               Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η   Απριλίου έτους  2021, ημέρα Παρασκευή,με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του  υπ΄αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγγράφου και της υπ΄ αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού 11.483,36  (α΄ δόσης ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων έτους 2021.

 Θέμα 2ο : Έγκριση μελέτης προαύλιου  χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης και ανάθεση εργασιών.

 Θέμα 3ο: Ανάθεση εργασιών για την κατασκευή Ράμπας και WC ΑΜΕΑ στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου –Λυκείου Αρεόπολης 

 

Για τη συμμετοχή σας στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέχρι την ώρα έναρξης αυτής έως τις 11:00 δηλαδή, επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους

α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμός προς το email της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής (sxolikesepitropes_baki@1315.syzefxis.gov.gr) ή με χρήση μηνύματος sms προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (6970311442)

Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνεδρίασης , δηλαδή από τις  11:00 μέχρι τις 14:00 να αποστείλετε είτε: α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το e-mail  της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής ή β) όσοι δεν διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό θα μπορείτε να ψηφίσετε  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος sms  προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (6970311442) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στην συνέχεια τον αριθμό  του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ.3 ΥΠΕΡ,4 ΚΑΤΑ….. κ.ο.κ.)

Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση- απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , μπορείτε να καλείτε την Πρόεδρο στο τηλέφωνο (6976922763)

Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης ήτοι: 14:00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου  στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

H  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝ

19/04/2021