22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (δια περιφοράς την 30/8/2021)

Προς:
Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30ην Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα , με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση του Ν.Π.

25/08/2021