27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (δια περιφοράς την 18/10/2021)

Προς:
Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την 27η Πρόσκληση του Ν.Π.

12/10/2021