6η Πρόσκληση ΔΣ. ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ για 9-3-2021

Προς:

                                    Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε στην δια περιφοράς  Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 9ην Μαρτίου έτους 2021, ημέρα  Τρίτη, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  • Θέμα 1:   Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού ΙΔΟΧ στους Παιδικούς  Σταθμούς – έτους 2021.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση
05/03/2021