30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (δια περιφοράς την 17/11/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

 

   Γύθειο,            12-11-2021       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

   Αριθμ.Πρωτ.: 552

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

                                                                                Προς:

Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε στην δια περιφοράς  Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17ην Νοέμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Αναλυτικά η 30η πρόσκληση του Ν.Π.

12/11/2021