ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΠΑΠΑ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014, βρείτε συνημμένο το αρχείο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2015, μήνας Ιούνιος του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

10/07/2015