ορθή επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                   Γύθειο 26/09/2014

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας              Αρ. Πρωτ. 255

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Κολοκοτρώνη Αικατ.         

Τηλ 2733 3 60348, 2733 3 60349

Φαξ 2733 3 60348                                   ΠΡΟΣ

 

                                                                 Τα μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                 του  Ν.Π.  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

 

 

                             ορθή επανάληψη

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         Σας προσκαλώ σε  τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η  Σεπτεμβρίου  έτους 2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  15.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Θέμα 2ο : Ορισμός διαχειριστή του λογ/σμού του Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδομένων επιταγών και εξόφληση αυτών.

Θέμα 3οΟρισμός  μέλους του Δ.Σ. μετά του Αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών οικ. έτους 2014(Π.Δ. 28/80).

Θέμα 4ο. Αίτημα προς Δ.Σ. Δήμου Ανατολικής Μάνης για παραχώρηση δωρεάς των Ι.Χ. αυτοκινήτων του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 

                                                                                              Η πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2014