ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                       Γύθειο 26/09/2014

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                                  Αρ. Πρωτ. 255

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Κολοκοτρώνη Αικατ.         

Τηλ 2733 3 60348, 2733 3 60349

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ

 

                                                                                                   Τα μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                                         του  Ν.Π.  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          Σας προσκαλώ σε  ειδική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η  Σεπτεμβρίου  έτους 2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  15.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Θέμα 2ο : Ορισμός διαχειριστή του λογ/σμού του Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδομένων επιταγών και εξόφληση αυτών.

Θέμα 3ο Τροποποίηση της αριθ. 7/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του μέλους του Δ.Σ. μετά του Αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών οικ. έτους 2014(Π.Δ. 28/80).

Θέμα 4ο. Αίτημα προς Δ.Σ. Δήμου Ανατολικής Μάνης για παραχώρηση δωρεάς των Ι.Χ. αυτοκινήτων του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».

 

                                                                                              Η πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

26/09/2014