ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία                                                          Γύθειο 14-11-2014

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                       Αρ. Πρωτ. 335

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Καρνιάτη Φωτεινή         

Τηλ 2733 3 60348, 2733 3 60349

Φαξ 2733 3 60348                                                ΠΡΟΣ

                                                          Το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

                                                          κ…………………………………

 

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η  Νοεμβρίου    έτους 2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18,30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο.Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και καυσίμων κίνησης.

ΘΕΜΑ 2ο Διάθεση πίστωσης καυσίμων κίνησης.

ΘΕΜΑ 3ο. Διάθεση πίστωσης καυσίμων θέρμανσης.

ΘΕΜΑ 4ο. . Διάθεση- ψήφιση πίστωσης ΚΑΕ 00.6492.0002 «τόκοι από δικαστικές αποφάσεις» ποσού 14.110,00€

ΘΕΜΑ 5ο Διάθεση-ψήφιση πίστωσης ΚΑΕ 00.6463 « έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» ποσού 1.000,00€

ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση-ψήφιση πίστωσης ΚΑΕ 15.6279.0002 «εργασίες απολύμανσης» ποσού 1000,00€.

 

                                                                    Η πρόεδρος

 

                                                                    Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

17/11/2014