29/03/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γύθειο 29 Μαρτίου 2011
Α.Π. 5142

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την από 31-012011 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο κλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) και της εγκ. 59 / 2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, έως τις 10 Φεβρουαρίου 2011.
Με την αρίθμ. 53/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, ανεστάλη η συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης, με τα απαιτούμενα από το νόμο μέλη, για χρόνο ύστερα από της ψηφίσεως του προϋπολογισμού, επειδή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από φορείς που υφίστανται και δρουν στα όρια του Δήμου Ανατολικής Μάνης δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό που προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν. 3852/2010.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ εκ νέου
Όλοι οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους εντός τριάντα (30) ημερών και όχι αργότερα από τις 30-4-2011, στα γραφεία του Δήμου και στην υπάλληλο κ. Ελένη Καραμπάση τηλ. επικ. 2733360314. Οι φορείς που υπέβαλλαν αίτηση σε προγενέστερη ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η παρούσα πρόσκληση και το έντυπο αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ανδρεάκος

07/06/2011