31/01/2011 , ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ         
                                                                                  Γύθειο 31 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’  πρόκειται να συγκροτηθεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Όλοι οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους εντός  πέντε (5) ημερών και όχι αργότερα από τις 10-2-2010, στα γραφεία του Δήμου και στην υπάλληλο κ. Ελένη Καραμπάση τηλ. επικ. 2733360314.
 Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του δήμου.                                        
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
Πέτρος Ανδρεάκος

07/06/2011