ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ 19-3-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, με τον ίδιο τρόπο, τη Δευτέρα 22-03-2021 και ώρα 11:00 π.μ., οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 76, του Ν. 3852/2010.

 Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​ η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020), του υπ’ αρ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της  υπ’ αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

08/03/2021