Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

Παράταση προθεσμίας ανοιχτής πρόσκλησης συγκρότησης

∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης

 

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Έχοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. 164/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήμου Ανατολικής Μάνης και σε εφαρµογή του άρθρου 76 «∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θεσµικές αλλαγές του προγράµµατος Καλλικράτης», περί συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
  2. Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπως ορίστηκαν µε την αριθ. 22/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανατολικής Μάνης, λήγει στις 22-03-2017 και προκειµένου να προβεί µετά τις 22/03/2017 στη συγκρότηση από το Δηµοτικό Συµβούλιο της εν λόγω Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019 (Λήξη θητείας ∆ηµοτικής περιόδου).
  3. Την υπ. αρίθμ. 1710/07-02-2017 Ανοιχτή Πρόσκληση συγκρότησης και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων

 

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συµµετοχή στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωµατικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται µέχρι και την 7η Μαρτίου 2017, ηµέρα Τρίτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυµία/Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εφόσον υπάρχει)].

 

Πληροφορίες:

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.anatolikimani.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν έντυπη αίτηση & να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στους υπαλλήλους του Δήμου κ. Καραμπάση Ελένη και κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο, τηλ. επικ. 2733360313-4.

Γύθειο, 01.03.2017


 
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης

∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης

 

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Έχοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. 164/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήμου Ανατολικής Μάνης και σε εφαρµογή του άρθρου 76 «∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θεσµικές αλλαγές του προγράµµατος Καλλικράτης», περί συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
  2. Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης, όπως ορίστηκαν µε την αριθ. 22/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανατολικής Μάνης, λήγει στις 22-03-2017 και προκειµένου να προβεί µετά τις 22/03/2017 στη συγκρότηση από το Δηµοτικό Συµβούλιο της εν λόγω Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019 (Λήξη θητείας ∆ηµοτικής περιόδου).

 

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συµµετοχή στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωµατικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Τρίτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυµία/Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εφόσον υπάρχει)].

 

Πληροφορίες:

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.anatolikimani.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν έντυπη αίτηση & να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στους υπαλλήλους του Δήμου κ. Καραμπάση Ελένη και κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο, τηλ. επικ. 2733360313-4.

08/02/2017