ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-10-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο          13-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   21294                                           


                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     
                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου
                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


     Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17η  Οκτωβρίου έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
          
1.    Έγκριση της αριθ. 4/2011 Τ.Μ. του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου».
Εισηγητής:  Τσιριβάκος Πέτρος
2.    Έγκριση – υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση των υποδομών πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας του Άξονα 3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.
Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος
3.    Έγκριση της αρ. 24/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής (συμπληρωματική).
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
4.    Έγκριση της αρ. 17/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά της ψήφιση ΟΕΥ της Δημοτικής Επιχείρησης.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος  
5.    Έγκριση της αρ. 18/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η οποία αφορά την ψήφιση κανονισμού δικτύων.
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος  
6.    Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου σε προθεσμιακό λογαριασμό.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8.    Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9.    Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
10.     Έγκριση καταστροφής υλικού .
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
11.    Σχετικά με την ενοικίαση του Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κελεφάς.
Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ
12.    Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
13.    Ορισμός προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
14.    Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2011.
Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία
15.    Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
16.    Δημιουργία ομάδας εθελοντών Δήμου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
17.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ για την υποβολή πρότασης.
          Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Χρήστος    Αναστασάκος

27/12/2011