ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-8-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12η Αυγούστου έτους 2021, Πέμπτη, με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της  υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων για τις ανυπολόγιστες καταστροφές στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, στις ιδιοκτησίες και περιουσίες των κατοίκων του και για τον άμεσο κίνδυνο ζωής.
11/08/2021