31/3/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4/4/2011
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γύθειο   31-3-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ    

Αριθ. Πρωτ:      5362                                                    


   Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
              2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους
Σας   προσκαλώ σε   Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   1η  Απριλίου  του έτους 2011 , ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο   για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω στο θέμα « Περί υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» .
  Το θέμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγον γιατί από την αναβολή της συζήτησής του και την λήψη σχετικής απόφασης  κινδυνεύουν «αμέσως και σπουδαίως» τα συμφέροντα του  Δήμου  διότι  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής-Δηλώσεων-Προσφορών είναι η 8η Απριλίου 2011.


                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                  Χρήστος   Αναστασάκος

22/06/2011