ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη ματαίωση των κατά την 1η Ιουνίου 2020 και 5η Ιουνίου 2020 δια περιφοράς συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 5564/28-5-2020 και 5722/1-6-2020 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22η Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00  .

18/06/2020