Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     14–3-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  5528

                      

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21η Μαρτίου έτους 2014 , ημέρα Παρασκευή και  ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης με τίτλο « Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης» προϋπολογισμού 14.000,00€- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη γεωργία

  1. Έγκριση της αριθ. 2/2014 μελέτης με τίτλο « Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους» προϋπολογισμού 8.700,00€- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Διαγραφή ή μη ποσού 13,25€ από χρηματικό κατάλογο χαρτοσήμου μισθωμάτων-παραλαβή ακινήτου στην θέση ΣΠΗΛΙΟΥΣ -επιστροφή εγγυητικής

Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. Χορήγηση νέων παροχών ηλεκτροδότησης για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Σχετικά με την  συντήρηση-επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

14/03/2014