ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    11   Απριλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.:  7480

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα M. Τρίτη και ώρα  12:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στo κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΜΠΕΚΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

11/04/2014