ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 18-6-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα γίνει την 18η Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00.

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της  υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

14/06/2021